VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AUKI SVEIKAS“ PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Viešoji įstaiga „Auki sveikas“, Įmonės kodas: 135743541, Adresas: Kaunas, Žemaičių g. 31 (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, jie būtų renkami tik šiame dokumente nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Šis dokumentas suteiks Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys gali būti renkami, kur gali būti panaudoti ir kaip yra apsaugoti. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje https://www.aklinika.lt/, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių naudojate.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka ar kt.).

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Pacientas, Kandidatas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros teikiamomis paslaugomis ar norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros paslaugos teikimo.

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.

Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningas neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys.

Išimtys iš šioje privatumo politikoje nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Duomenų valdytojas tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu tvarko šiuos su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis: vardą, pavardę; gimimo datą; asmens kodą; duomenis apie lytį; suteiktos paslaugos aprašymą; elektroninio pašto adresą; telefono numerį; gyvenamąjį adresą; duomenis apie sergamas ligas ir vartojamus vaistus; duomenis apie diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą ir kitus sveikatos duomenis; nuotraukas (esant paciento rašytiniam sutikimui); rentgeno nuotraukas; duomenis apie paciento profesiją ir darbovietę (draudimo kompensavimo tikslu).

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gaunami iš Duomenų subjekto.

Tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys gauti paslaugų teikimo tikslu saugomi 15 (penkiolika) kalendorinių metų nuo sutarties su duomenų subjekto sudarymo dienos ar duomenų gavimo dienos (remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 1999-11-29 įsakymu Nr. 515).

Duomenų valdytojas, automatiniu būdu, užklausų administravimo tikslu, kai Duomenų subjektas kreipiasi į kliniką užpildydamas el. puslapyje esančią užklausos formą arba kreipiasi į kliniką bet kuriuo paštu su https://www.aklinika.lt/ duomenu, tvarko šiuos interesantų (duomenų subjektų) asmens duomenis: vardą, pavardę; telefono numerį; elektroninio pašto adresą; komentarą/užklausą.

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi 2 (du) kalendorinius metus nuo duomenų gavimo dienos.

Šiuo tikslu duotą Sutikimą Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti.

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui surinkti asmens duomenys yra saugiai sunaikinami, pagal Duomenų valdytojo pasirinktą būdą (trinami, popieriniai dokumentai naikinami deginant, naudojantis konfidencialių duomenų naikinimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, ištrinami).

Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti Pacientams ar pirmam apsilankymui klinikoje užsiregistravusiems asmenims apie numatomus vizitus

Duomenų valdytojas, siekdamas tinkamo paslaugų Pacientais suteikimo susijusio tikslo priminti Pacientams ar pirmam apsilankymui klinikoje užsiregistravusiems asmenims apie sutartus numatomus vizitus. Šiuo tikslu tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; telefono numeris; pašto adresas; elektroninio pašto adresas; numatomi vizitai ir jų datos.

Duomenys, tvarkomi siekiant priminti Pacientams ar pirmam apsilankymui klinikoje užsiregistravusiems asmenims apie numatomus vizitus, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Pacientų ar pirmam apsilankymui klinikoje užsiregistravusių asmenų.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui).

Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti, jog atėjo metas tęsti pradėtą gydymą arba apsilankyti profilaktiškai

Duomenų valdytojas, siekdamas teisėto intereso suteikti Pacientams tolesnes medicinines paslaugas ir skatinti Pacientus reguliariai lankytis pas sveikatos priežiūros specialistą ir taip užtikrinti savo sveikatą, tvarko Pacientų asmens duomenis priminimo apsilankyti pakartotinai tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi tokie Pacientų asmens duomenys:  vardas, pavardė; telefono numeris; pašto adresas; elektroninio pašto adresas.

Duomenys tvarkomi siekiant priminti Pacientams apsilankyti pakartotinai, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Pacientų.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Duomenų valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardą; elektroninio pašto adresą; telefono numerį.

Šiuo tikslu duomenys gaunami Duomenų subjektui išreiškus sutikimą registracijos metu svetainėje https://www.aklinika.lt/ arba partnerio, administruojančio internetines registracijas svetainėje uždedant varnelę arba pasirašant sutikimą klinikoje adresu: Kaunas, Žemaičių g. 31, dėl duomenų panaudojimo tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi 5 (penki) kalendoriniai metai nuo duomenų gavimo dienos. 

Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Šiuo tikslu duotą sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, nenurodydamas jokių motyvų. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Tam Jūs galite:

– Svetainėje skiltyje Paciento sritis -> Mano duomenys pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, arba

– pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.), arba atsiunčiant pageidavimą e-paštu administracija@aklinika.lt

– atvykę į mūsų kliniką ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. 

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų, jei šie duomenys toliau yra tvarkomi kitais teisėtais tikslais.

Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

Duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarko tokius Kandidatų pateiktus Asmens duomenis: Vardas, pavardė; Gimimo data; Lytis; Gyvenamosios vietos adresas;

pašto adresas; Telefono numeris; Profesinė patirtis; Išsilavinimas; Specializacija; Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) (tvarkymas gavus Kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) (tvarkymas siekiant imtis veiksmų Kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi iki kandidatų atrankos pabaigos. Su Kandidato sutikimu duomenys gali būti saugomi iki 1 kalendorinių metų nuo duomenų gavimo dienos. Šiuo tikslu duotą sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, nenurodydamas jokių motyvų.

Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie Kandidatus gali būti tvarkoma, Duomenų valdytojas užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Kandidatų asmens duomenys.

Slapukų pagalba renkami duomenys

Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Naudodamas slapukus Duomenų valdytojas siekia užtikrinti komfortą asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Tuo atveju, kai Duomenų subjektas lankosi Interneto svetainėje ir sutinka su slapukų (angl.cookies) naudojimu, Duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius lankytojų duomenis, kaip IP adresas, vietos nustatymo duomenys (informacija apie apytikrę lankytojo geografinę buvimo vietą), naudojamos naršyklės versija, ekrano rezoliucija, naudojamas įrenginys, demografiniai duomenys ir kt..

Aukščiau nurodyti duomenys naudojami statistinių duomenų apie Interneto svetainėse apsilankiusių unikalių vartotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį, užtikrinti Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu); kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

Naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.

Slapukai, naudojami https://www.aklinika.lt/ svetainėje:

Naudojimo vieta Pavadinimas Paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys  
https://www.aklinika.lt/ EW4SITE   Apsilankius interneto svetainėje 10 valandų    
https://www.aklinika.lt/ SITEXSRF   Apsilankius interneto svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo    
https://www.aklinika.lt/ mailerlite:webform:shown:228995          
.aklinika.lt _ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Apsilankius interneto svetainėje 2 metai Unikalus identifikatorius  
.aklinika.lt _gid Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Apsilankius interneto svetainėje 2 dienos    
 
.aklinika.lt _dc_gtm_UA-64697287-1   Apsilankius interneto svetainėje 1 minutė    
 
.aklinika.lt _gat_UA-64697287-1 Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). Apsilankius interneto svetainėje 1 minutė Unikalus identifikatorius  
 
registracija.aklinika.lt ASP.NET_SessionId   Apsilankius interneto svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo    
registracija.aklinika.lt PolisIR4   Apsilankius interneto svetainėje 10 valandų    
.aklinika.lt pll_language Sisteminis WordPress daugiakalbystės modulio slapukas, naudojamas, kad vartotojo naršyklė atsimintų kokią svetainės kalbą vartotojas yra pasirinkęs.        
IŠVARDINTI IR PILNAI APRAŠYTI NURODYTUS IR LIKUSIUS            

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu administracija@aklinika.lt; siunčiant registruotu paštu, adresu Kaunas, Žemaičių g. 31) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

– reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

– reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

– jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

– Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

– asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

– kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

– reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

– gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);

– nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

Jūsų asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Duomenų valdytojo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

Duomenų valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

Duomenų valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis duomenų valdytojo vardu ir duomenų valdytojo ar Jūsų naudai:

VŠĮ „Auki sveikas“ šeimos klinikos paslaugos 

UAB „Diagnostinis centras“ diagnostinės klinikos paslaugos.

UAB „Hostex“ . Teikia informacinių technologijų paslaugas.

UAB „WePix“ . Teikia informacinių technologijų paslaugas.

UAB „Unisolutions“. Teikia informacinių technologijų paslaugas.

 „Google”. Paieškos sistema.

„Facebook“. Socialinis tinklas.

„WordPress“. Svetainės administravimo sistema.

Duomenų valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams, kurie duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis duomenų valdytojo vardu ir duomenų valdytojo ar Jūsų naudai:

Kauno teritorinė ligonių kasa, kai teikiamos paslaugos, kompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Duomenys teikiami pagal vienkartinius prašymus ir remiantis pasirašyta sutartimi.

Draudimo bendrovės, kai teikiamos paslaugos, kompensuojamos draudimo bendrovių lėšomis ar privataus kapitalo sveikatos draudimo lėšomis. Duomenys teikiami esant atskiriems duomenų subjektų prašymams.

Gydymo įstaigos, kurios atsiunčia pacientus atlikti tyrimus ir kurioms tyrimai yra išsiunčiami. Duomenys teikiami bendradarbiavimo sutarčių pagrindu.

Svetainėje pateikiamos nuorodos

Svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos šioje svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Viešoji įstaiga „Auki sveikas“ neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Baigiamosios nuostatos

Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą.

Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

 

 

 

Skip to content